فروشگاه اینترنتی پارچه قارونی

آموزش خیاطی به روش مولر و پسران - بخش دوم

در بخش قبل آموزش خیاطی به روش مولر و پسران برای پیراهن تا ندازه دور پستان را آموزش دادیم.

اندازه گیری دور کمر

اندازه گیری دورکمر

قبل از شروع بخش دوم لازم است که بیان کنیم تمامی این الگو ها را نیز میتوان با کمی تغییر در برای دوخت پارچه پیراهن مردانه نیز استفاده کرد.

برای اندازه گیری دور کمر، متر را در وسط جلو روی خط کمر قرار دهید و آن را از پشت کمر عبور دهید و اندازه دور کمر را بگیرید

دور باسن

اندازه گیری  دور باسن

متر ار در نقطه وسط جلو روی خط باسن بزرگ قرار دهید و آن را از روی برجسته ترین قسمت پشت عبور دهید و دور باسن را اندازه بگیرید

قد آستین

اندازه گیری قد آستین

دست را به طرف جلو و کمی خمیده نگه دارید، متر را سر شانه قرار دهید و آن را از روی آرنج تا مچ دست عبور دهید و قد آستین را اندازه بگیرید

اندازه های فرعی

اندازه گیری دور کمر و آستین

متر یا نوار باریکی دور کمر ببندید

خط کشی که قابلیت انعطاف خوبی داشته باشد زیر بغل قرار دهید

بلندی کف حلقه آستین

اندازه گیری بلندی کف حلقه آستین

متر را روی مهره برجسته پشت گردن تا خطر کمر قرار دهید

خط کشی را که زیر بغل قرار داده اید تا روی متر خم کنید، به طوری که با آن زاویه قائمه تشکیل دهد.بلندی کف حلقه آستین را اندازه بگیرید.

توجه :تمامی مراحل در آموزش خیاطی به روش مولر و پسران بهتر است که به ترتیب و با دقت انجام شود. اگر تجربه کمی در آموزش خیاطی داردی بهتر از مربی یا کسی که در این زمینه تبحر دارد، کمک بگیرید.

قد بالاتنه پشت کمر

اندازه گیری بالا تنه پشت تا کمر

متر را از مهره برجسته پشت گردن برروی خط مرکزی تا خطر کمر قرار دهید و قد بالاتنه را اندازه بگیرید

قد بالاتنه پشت تا باسن بزرگ

اندازه گیری قد بالاتنه پشت تا باسن بزرگ

متر را از مهره برجسته پشت گردن برروی خط مرکزی تا خط کمر و خط باسن بزرگ قرار دهید و قد بالاتنه تا باسن بزرگ را اندازه بگیرید.

قد لباس

اندازه گیری قد لباس

متر را از مهره برجسته پشت گردن برروی خط مرکزی تا کمر و خط باسن بزرگ و خط وسط زانو قرار دهید.قد لباس را تا خط وسط زانو اندازه بگیرید.

منبع : کتاب الگوسازی برای پیراهن و بلور به روش مولر و پسران

مطالب مرتبط

آموزش خیاطی به روش مولر و پسران- بخش اول

دو نکته مهم در هنگام خرید پارچه پیراهن مردانه